Υπερπαραθυρεοειδισμός

Χαρακτηριστικά

  • Διακρίνεται σε πρωτοπαθή και δευτεροπαθή.
  • Η αυξημένη παραγωγής της παραθορμόνης προκαλεί γενικευμένη οστική αραίωση (οστεοπενία), οστικό πόνο, παθολογικά κατάγματα και υπερασβεστιαιμία.
  • Λέπτυνση των οστικών πετάλων στο σπογγώδες οστό με αποτέλεσμα ακτινογραφική εικόνα “τριμμένου γυαλιού”.
  • Κοκκώδης εμφάνιση των οστών του κρανίου.
  • Απώλεια της lamina dura. Λέπτυνση του εξωτερικού πετάλου της κάτω γνάθου.
  • Σε προχωρημένο στάδιο, μπορεί να εμφανιστούν εντοπισμένες διαυγάσεις με σαφή όρια (καστανόχρωμοι όγκοι- brown tumors).
  • Μετά από επιτυχημένη θεραπεία η ακτινογραφική εικόνα των οστών επανέρχεται στο φυσιολογικό.

Διαφορική Διάγνωση

Περιστατικά

Hyperparathyreoidism