Αδενοματοειδής οδοντογενής όγκος (μικτή βλάβη)

Adenomatoid Odontogenic Tumor AOT mixed

Features

  • Σχετικά σπάνιος καλοήθης όγκος.
  • Εμφανίζεται σε νεαρά άτομα (70% σε άτομα νεώτερα των 20 ετών).
  • Συνηθέστερη εντόπιση η πρόσθια περιοχή της άνω γνάθου.
  • Ακτινογραφική εικόνα: περιμυλική διαύγαση γύρω απο τον κυνόδοντα ή τους προγομφίους μέχρι 3cm.
  • Σαφή όρια. Ορισμένοι όγκοι είναι τελείως ακτινοδιαυγαστικοί ενώ άλλοι εμφανίζουν μικρές ακτινοσκιερές περιοχές (ενασβεστιώσεις) μέσα στη διαύγαση.

Differential diagnosis

Cases

Adenomatoid Odontogenic Tumor case