Αδαμαντινοβλαστικό ίνωμα

Features

  • Σπάνιος, καλοήθης όγκος.
  • Εμφανίζεται σε παιδιά και εφήβους.
  • Συχνότερη εντόπιση στην οπίσθεια περιοχή της κάτω γνάθου.
  • Συχνά σχετίζεται με έγκλειστα δόντια.
  • Σαφή όρια. Μικρές βλάβες είναι μονόχωρες. Οι μεγαλύτερες βλάβες είναι πολύχωρες.
  • Μπορεί να προκαλέσει τη μετατόπιση γειτονικών δοντιών. Μεγάλες βλάβες προκαλούν έκπτυξη του οστικού φλοιού.