Αδαμαντινοβλάστωμα (μονόχωρο)

Features

  • Καλόηθες, τοπικά επιθετικό νεόπλασμα.
  • Συνήθως αναπτύσσεται αργά χωρίς να προκαλεί πόνο. Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία.
  • 85% στην κάτω γνάθο: γομφιακή χώρα και κλάδος. Στην άνω γνάθο στην περιοχή 3ου γομφίου.
  • Μονόχωρη διαύγαση (μικρές βλάβες). Οι μεγαλύτερες βλάβες εμφανίζονται σαν πολύχωρη διαύγαση που έχει την εικόνα φυσσαλίδων ή κερήθρας.
  • Το 81% των βλαβών προκαλούν απορρόφηση ριζών, ενώ σε προχωρημένα στάδια προκαλούν διάβρωση των οστικών πετάλων και διηθούν τους μαλακούς ιστούς.
  • Ανεπαρκής αφαίρεση του όγκου μπορεί να οδηγήσει σε επανεμφάνισή του.

Differential diagnosis

Cases

Ameloblastoma