Ανευρυσματική κύστη

Χαρακτηριστικά

  • Σπάνια βλάβη. Ψευδοκύστη, αγγειακής μάλλον αιτιολογίας που περιέχει γιγαντοκύτταρα.
  • Συνήθως σε παιδιά και εφήβους.
  • Συχνότερη εντόπιση στη γωνία της κάτω γνάθου, προγομφιακή και πρόσθια περιοχή κάτω γνάθου.
  • Αρχόμενη βλάβη σαν μονόχωρη διαύγαση, αργότερα μετατρέπεται σε πολύχωρη με τη μορφή φυσσαλίδων.
  • Συνήθως έχει σαφή όρια.
  • Η αλλοίωση μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις, να προκαλέσει διόγκωση, λέπτυνση των οστικών πετάλλων και μετατόπιση των γειτονικών δοντιών. Η απορρόφηση ριζών είναι σπάνια.

Differential diagnosis

Cases

Aneurysmal bone cyst (Cone Beam CT scans).

Aneurysmal bone cyst (OPG and Cone Beam CT scans)