Οστεϊνωμα (Περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία) 1ο στάδιο

Features

  • Ασυμπτωματική βλάβη.
  • Εντοπίζεται στην περιακρορριζική περιοχή των τομέων της κάτω γνάθου.
  • Συνήθως σε γυναίκες μέσης ηλικίας της μαύρης φυλής.
  • Μονήρης ή πολλαπλή εντόπιση.
  • Παρακείμενα δόντια: ζωντανός πολφός, χωρίς μετατόπιση ή απορρόφηση ρίζας
  • Διάμετρος μέχρι 1 εκ..

  Ακτινοσκιερότητα

  • Αρχικό στάδιο: Διαύγαση με μάλλον σαφή όρια
  • Ενδιάμεσο στάδιο: Εναπόθεση οστεϊνης στο κέντρο της βλάβης (συνδυασμός διαύγασης και σκίασης).
  • Τελικό στάδιο: Σκίαση ακρορριζικά με σαφή όρια.

Differential diagnosis

Cases

Several cases of cementoma (1st stage).

Cementoma three stages: 1st (radiolucent) – 2nd (mixed) – 3rd (radiopaque).