Χερουβισμός

Features

  • Κληρονομική πάθηση.
  • Αμφοτερόπλευρη διόγκωση σε παιδιά. Η διόγκωση μεγαλώνει προοδευτικά χωρίς να προκαλείται πόνος.
  • Αμφοτερόπλευρη πολύχωρη διαύγαση με σαφή όρια στον κλαδο και στη γωνία της κάτω γνάθου.
  • Μπορεί να προκαλέσει σημαντική μετατόπιση, εγκλεισμό και απορρόφηση ρίζας των γειτονικών δοντιών.

Cases

Cherubism