Χονδροσάρκωμα (μικτή βλάβη)

Features

  • Κακόηθες νεόπλασμα του μεσεγχυματικού ιστού που παράγει φτωχά διαφοροποιημένο χόνδρο.
  • Συνηθέστερη εμφάνιση σε ηλικίες 20-40 ετών.
  • Συνηθέστερη εντόπιση: πρόσθια περιοχή άνω γνάθου, σύμφυση, κορωνοειδής απόφυση και κόνδυλος.
  • Σημεία και συμπτώματα: Πόνος, διόγκωση, κινητικότητα και μετατόπιση δοντιών.
  • Ο στοματικός βλεννογόνος μπορεί να έχει φυσιολογική εμφάνιση.

Differential diagnosis

Cases

Chondrosarcoma case