Οδοντοθυλάκιο

Features

  • Σαφώς περιγεγραμμένη διαύγαση γύρω από τη μύλη εγκλείστων ή υπό ανατολή δοντιών.
  • Το φυσιολογικό εύρος του οδοντοθυλακίου κυμαίνεται κατά προσέγγιση μεταξύ 3χιλ (π.χ. σε προγομφίους) έως και 5χιλ (σε κυνόδοντες άνω γνάθου).
  • Συνήθως αμφοτερόπλευρη.

Differential diagnosis