Σάρκωμα Ewing

Χαρακτηριστικά

  • Αποτελεί την πιο κακοήθη μορφή νεοπλάσματος των οστών με υψηλή θνησιμότητα.
  • Σπάνιος όγκος στα οστά του προσώπου.
  • 90% των ασθενών είναι μεταξύ 5 και 30 ετών.
  • Πόνος και διόγκωση του προσβεβλημένου οστού,πυρετός.
  • Ακτινογραφική εικόνα: Διαύγαση με ασαφή όρια. Διόγκωση του οστόυ και μάζα μαλθακόυ ιστού προσκολλημάνη στο προσβεβλημένο οστό. Πάχυνση του περιοστέου

Διαφορική Διάγνωση

Cases

Case Of Ewing sarcoma