Κεντρικό Γιγαντοκυτταρικό Κοκκίωμα (μονόχωρο)

Features

  • Εμφανίζεται σε νέα άτομα (σπάνιο μετά τα 30 έτη).
  • Συνηθέστερη εντόπιση στην κάτω γνάθου .
  • Αρχόμενη βλάβη σαν μονόχωρη διαύγαση, με την αύξηση της αλλοίωσης μετατρέπεται σε πολύχωρη με τη μορφή της κερήθρας.
  • Ακανόνιστο σχήμα, συχνά με ασαφή όρια.
  • Η αλλοίωση μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις και να προκαλέσει διόγκωση.
  • Πιθανές επιπτώσεις στα γειτονικά δόντια: μετατόπιση, απορρόφηση ριζών και απώλεια της lamina dura.
  • Διαχωρισμός με τον αληθή κεντρικό γιγαντοκυτταρικό όγκο και φαιούς όγκους του υπερπαραθυρεοειδισμού

Differential diagnosis

Cases

Cone beam CT scans of a circumscribed giant cell granuloma

Giant cell granuloma, circumscribed