Τομογναθική κύστη

Features

  • Χαρακτηριστική εντόπιση στην περιοχή μεταξύ κυνόδοντα και πλαγίου τομέα στην άνω γνάθο.
  • Μονόχωρη διαύγαση, σαφώς περιγεγραμμένη
  • Μικρό μέγεθος (σπάνια μεγαλύτερη από 1,5 εκ. διάμετρο).
  • .Μπορεί να εκτοπίσει τις ρίζες των γειτονικών δοντιών.

Differential diagnosis

Cases

Globulomaxillary cyst