Τοιχωματικό αδαμαντινοβλάστωμα

Features

  • Αναπτύσσεται από το τοίχωμα προϋπάρχουσας κύστης (συνήθως οδοντοφόρου κύστης).
  • Συνηθέστερη εντόπιση η οπίσθια περιοχή της κάτω γνάθου.
  • Περιμυλική διαύγαση γύρω από έγκλειστο και μετατοπισμένο δόντι (συνήθως κάτω σωφρονιστήρας).
  • Μπορεί να προκαλέσει απορρόφηση ρίζας γειτονικών δοντιών και έκπτυξη των οστικών πετάλων.

Differential diagnosis

Cases

case of mural ameloblastoma