Κύστη του τομικού πόρου

Features

  • Η συχνότερη μη οδοντογενής κύστη. Προέρχεται από υπολείμματα του επιθηλίου του τομικόυ πόρου.
  • Χαρακτηριστική εντόπιση στη μέση γραμμή της άνω γνάθου.
  • Μονόχωρη διαύγαση, με σαφή όρια, σαφώς περιγεγραμμένη.
  • Μετατόπιση των παρακέιμενων δοντιών,σπάνια απορρόφηση της ρίζας.
  • Μπορεί να προκαλέσει διόγκωση της υπερώας.

Differential diagnosis

Cases

Nasopalatine duct cyst

Nasopalatine duct cyst (Newtom scans)

Nasopalatine duct cyst

Nasopalatine duct cyst

Nasopalatine duct cyst

hajds