Κεντρικό οδοντογενές ίνωμα

Features

  • Σπάνιο νεόπλασμα. Πιο συχνά μεταξύ 10 και 40 ετών.
  • Μπορεί να είναι ασυμπτωματικό ή να προκαλέσει διόγκωση και κινητικότητα δοντιών.
  • Συχνότερη εντόπιση: γομφιακή χώρα κάτω γνάθου και πρόσθια περιοχή άνω γνάθου.
  • Σαφή όρια. Συνήθως οι μικρές βλάβες είναι μονόχωρες και οι μεγαλύτερες πολύχωρες.
  • Επιπτώσεις σε γειτονικά δόντια: μετατόπιση, εγκλεισμός και απορρόφηση ριζών.

Differential diagnosis