Οδοντικό σπέρμα (αρχικό στάδιο)

Features

  • Αμφοτερόπλευρη μονόχωρη διαύγαση με σαφή όρια.
  • Εντοπίζεται απο τη στιγμή της γέννησης έως το τέλος της εφηβείας.

Differential diagnosis

Cases

Several tooth crypts.