Τραυματική κύστη

Features

  • Ψευδοκύστη, δεν επενδύεται από επιθήλιο.
  • Αγνωστη αιτιολογία και παθογένεση. Συνήθως πάντα ασυμπτωματική.
  • Απαντάται συχνά σε νεαρές ηλικίες, μέχρι 25 ετών.
  • Πιο συχνή η εντόπιση στην κάτω γνάθο, περιοχή προσθίων και προγομφίων.
  • Μονόχωρη διαύγαση, με σαφή όρια, σαφώς περιγεγραμμένη, συνήθως σε επαφή με τα ακρορρίζια των δοντιών.

Differential diagnosis

Cases

Several cases of Traumatic (solitary) bone cyst.

Traumatic bone cyst (cone beam CT scans).

Asymptomatic traumatic (solitary) bone cyst