ανωμαλιες σχηματος

ανωμαλιες σχηματος

Χαρακτηριστικά
  • Σύντηξη οδόντων: προκύπτει από την συνένωση δύο γειτονικών δοντιών κατά την διάπλασή τους. Μπορεί να αφορά όλο το μήκος ή μόνο τις μύλες ή μόνο τις ρίζες.
  • Διδυμία: δύο δόντια που προέρχονται από το ίδιο οδοντικό σπέρμα. Η ακτινογραφική εικόνα είναι ένα δόντι με διευρυμένη μύλη και μια ρίζα με ένα κανάλι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η σύντηξη και ο διπλασιασμός δεν μπορούν να διακριθούν.
  • Συνοστεΐνωση ριζών: οι ρίζες δύο παρακείμενων δοντιών είναι ενωμένες με οστεΐνη.
  • Οδοντικός Εγκολεασμός ή Οδούς εντός οδόντος: Πρόκειται για έμπτυξη της αδαμαντίνης μαζί με την υποκείμενη οδοντίνη, μέσα στην πολφική κοιλότητα έτσι ώστε να σχηματιστεί κοιλότητα που έχει τοιχώματα από αδαμαντίνη, ανοιχτή προς τα έξω
  • Ανωμαλίες ρίζας: ανώμαλη κάμψη- ταυροδοντία.

Σύντηξη δοντιών και απώλεια οστού στην υπερώια επιφάνεια.

Σύντηξη άνω γομφίων και περιακρορριζική αλλοίωση.

Οδοντικός Εγκολεασμός ή Οδούς εντός οδόντος. Πιο συχνά εντοπίζεται στους Ανω πλάγιους τομείς. Τερηδόνα και νέκρωση πολφού είναι συχνά ευρήματα σε αυτά τα δόντια.

Παραδείγματα με Οδοντικό Εγκολεασμό.

Διδυμια 48, κλινική και ακτινογραφική είκόνα.

Ανώμαλη κάμψη ρίζας.