Πολφόλιθοι

Πολφόλιθοι

Χαρακτηριστικά
  • Ενασβεστιώσεις πολφικού ιστού.
  • Εντοπίζονται ελεύθερα στον πολφικό ιστό ή ενσωματωμένοι στην οδοντίνη του μυλικού θαλάμου
  • Η συχνότητα εμφάνισης τους φαίνεται να αυξάνεται με την ηλικία του ασθενούς
  • Δεν απαιτείται θεραπεία. Η παρουσία τους αυξάνει τον βαθμό δυσκολίας πιθανής ενδοδοντικής θεραπείας.

Ασθενής 22 ετών με εντοπισμένους πολφόλιθους στους άνω γομφίους