Οστεοποιό ίνωμα (2ο στάδιο)

Features

 • Καλοήθης ινο-οστικός όγκος . Είναι δύσκολη η διάκριση του ενασβεστιωμένου ιστού μεταξύ οστού και οστεϊνης.
 • Συχνότερα σε άτομα ηλικίας 30-40 ετών.
 • Συχνότερη εντόπιση στη γομφιακή χώρα της κάτω γνάθου.
 • Tρία στάδια ανάπτυξης: διαύγαση – μικτή – σκίαση.
  • Σε αρχικό στάδιο εμφανίζεται ως ακτινοδιαύγαση με σαφή όρια.
  • Με την πάροδο του χρόνου σκιερές εστίες αναπτύσσονται εντός της βλάβης.
  • Οταν είναι ακτινοσκιερή περιβάλλεται από μί διαυγαστική ζώνη.
 • Συνήθως είναι ασυμπτωματική, εκτός αν λάβει μεγάλες διαστάσεις.
 • Μπορεί να προκαλέσει μετατόπιση γειτονικών δοντιών. Απορρόφηση ρίζας είναι σπάνια.

Differential diagnosis

Cases

Different cases of Cemento-Ossifying fibroma.

Cemento- Ossifying fibroma

Female 20yrs. Juvenile cemento-ossifying fibroma