Αδαμαντινοβλάστωμα (πολύχωρο)

Features

  • Καλόηθες, τοπικά επιθετικό νεόπλασμα.
  • Συνήθως αναπτύσσεται αργά χωρίς να προκαλεί πόνο. Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία.
  • 85% στην κάτω γνάθο: γομφιακή χώρα και κλάδος. Στην άνω γνάθο περιοχή 3ου γομφίου,
  • Μονόχωρη διαύγαση (μικρές βλάβες). Οι μεγαλύτερες βλάβες εμφανίζονται σαν πολύχωρη διαύγαση που έχει την εικόνα φυσσαλίδων ή κερήθρας.
  • Συνηθες ευρημα ειναι η απορρόφηση ριζας στα παρακειμενα δόντια. Σε προχωρημένα στάδια προκαλείται διάβρωση των οστικών πετάλων και διηθηση των μαλθακών ιστών
  • Ανεπαρκής αφαίρεση του όγκου μπορεί να οδηγήσει σε επανεμφάνισή του..

Differential diagnosis

Cases

Ameloblastoma (multilocular)

Ameloblastoma (multilocular)

Ameloblastoma (multilocular)

Ameloblastoma (multilocular)

Ameloblastoma (multilocular), Recurrance

Several cases of ameloblastoma