Οδοντογενής κερατινοκύστη (μονόχωρη)

Features

  • Το καλυπτικό πλακώδες επιθήλιο παράγει κερατίνη.
  • Συνηθέστερη εντόπιση: γομφιακή χώρα κάτω γνάθου, γωνία του σώματος και κλάδος.
  • Εμφάνιση σε οπιαδήποτε ηλικία, αλλά πιο συχνά μεταξύ 10-30 ετών.
  • Μπορεί να αποκτήσει μεγάλο μέγεθος. Εκτίνεται συχνά κατά μήκος του σώματος της κάτω γνάθου προκαλώντας λέπτυνση ή και διάτρηση των οστικών πετάλλων.
  • Μικρές βλάβεις είναι συνήθως μονόχωρες, ενώ οι μεγάλες βλάβες πολύχωρες (ακτινογραφική εικόνα φυσσαλίδων ή κερήθρας). Σαφή όρια.
  • Επανεμφάνιση μετά από ατελή αφαίρεση.
  • Τα γειτονικά δόντια είναι ζωντανά. Σπανίως προκαλείται απορρόφηση ριζών

Διαφορική Διάγνωση

Cases

A case of circumscribed odontogenic keratocyst.